Fundacja

STATUT

Fundacji na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia

– KAMIENICA 1-

 

 

I. Cele i zadania

§ 1.

1.Fundacja nosi nazwę „Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia” i w dalszej części statutu nazwana jest Fundacją.

2.Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.

2.Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.

3.Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.

4.Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5.Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundację oraz posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w szczególności znakiem graficznym.

 

§ 2.

1. Celem Fundacji jest szeroko rozumiana działalność kulturalna, artystyczna, twórcza, naukowa, oświatowa, ekologiczna , integracyjna i wydawnicza w tym w szczególności prowadzenie działań kulturalnych, edukacyjnych, informacyjnych, proekologicznych, sportowych, integracyjnych i wydawniczych.

 

2. Fundacja realizuje swe cele w szczególności przez:

1) upowszechnianie kultury i sztuki;

2) wspieranie i promowanie zawodowej i amatorskiej działalności twórczej, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej a także dzieł polskiego design w kraju i zagranicą;

3) propagowanie twórczych dokonań artystów i twórców w kraju i poza jego granicami;

4) wspieranie stowarzyszeń kulturalnych działających na terenie Polski i poza jej granicami;

5) inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej działającej na terenie Polski i poza granicami,

6) wspomaganie inicjatyw artystycznych i twórczych służących nauce, oświacie, edukacji artystów i twórców tworzących na terenie Polski i poza jej granicami

7) inicjowanie przedsięwzięć artystycznych i kulturalnych służących aktywizowaniu życia kulturalnego poprzez różne formy sztuki;

8) wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych zapewniających dostęp do kultury osobom starszym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej.

9) wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem lub dyskryminacją,

10) promowanie młodych twórców w kraju i za granica;

11) animacja społeczności lokalnej;

12) wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego,

13) wspieranie działań związanych z promowaniem świadomości proeuropejskiej oraz wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez działalność informacyjno- edukacyjną, współpracę euro regionalną, doradztwo, popieranie i wspieranie inicjatyw popularyzujących ideę integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej;

14) organizowanie działań i imprez w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;

15) organizowanie wymian międzynarodowych wraz z nawiązaniem współpracy i wymianą doświadczeń z partnerami zagranicznymi;

16) współpracę z innymi podmiotami o podobnych celach działania,

17) rewitalizacja przestrzeni miejskiej,

18) działalność wydawnicza i producencka w statutowym zakresie;

19) podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celu Fundacji.

 

§ 3.

1.Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wymienione w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

2.W razie likwidacji Fundacji jej majątek przeznaczony zostaje na cele wymienione w § 2.

 

§ 4.

1.Dochodami Fundacji są w szczególności:

1) subwencje, darowizny, spadki i zapisy;

2) odsetki od lokat kapitału;

3) wpływy z działalności gospodarczej,

4) dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,

5) inne dochody.

2.Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 

§5.

1.Osoby fizyczne – krajowe i zagraniczne, które dokonają w ciągu kolejnych dwunastu miesięcy wpłaty na rzecz Fundacji, darowizny w kwocie łącznej nie mniejszej niż 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, prawo do tytułu „Sponsora Fundacji”.

2.Osoby prawne – krajowe i zagraniczne, które dokonają w jednym roku kalendarzowym jednorazowej lub łącznej wpłaty na rzecz Fundacji darowizny, subwencji lub umorzenia w wysokości równej co najmniej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, prawo do tytułu „Sponsora Fundacji.”.

3.Osoby, o których mowa powyżej, jeśli dokonają w następujących po sobie trzech latach łącznej wpłaty stanowiącej trzykrotność kwot, o których mowa w ust. 1 lub ust. 2 uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, prawo do tytułu „Aktywnego Sponsora Fundacji”.

4.Tytuł „Sponsora Fundacji” oraz „Aktywnego Sponsora Fundacji” ma charakter personalny i jest milcząco odnawialny co pięć lat.

5.Tytuł „Sponsora Fundacji” oraz „Aktywnego Sponsora Fundacji” wygasa automatycznie:1) w przypadku rezygnacji bądź śmierci osoby fizycznej,
2) w przypadku rezygnacji bądź upadłości lub likwidacji osoby prawnej.

6.Zarząd Fundacji stosowną uchwałą stwierdza o spełnieniu przez osobę fizyczną bądź prawną wymogów, o których mowa w ust. 1 i 2.

7.Zarząd Fundacji prowadzi rejestr „Sponsorów Fundacji” oraz „Aktywnych Sponsorów Fundacji.

 

§ 6.

1. Fundacja prowadzi działalność statutową w formach przewidzianych w § 2 ust. 2 Statutu na 2 podstawie planów oraz programów merytorycznych i finansowych uchwalanych przez Radę Fundacji.

2. Projekty programów przedstawia Zarząd Fundacji.

 

II. Organy Fundacji

§ 7.

Organami Fundacji są:

1) Rada Fundacji,

2) Zarząd Fundacji.

 

Rada Fundacji

 

§ 8.

1.Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji sprawującym nadzór i kontrolę nad jejdziałalnością.

2.Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.

 

§9

1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członkówRady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.

2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą jego odwołania, zrzeczenia się mandatu, śmierci.

3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.


§10

Rada Fundacji powołuje spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

§11

1.Osobom zasłużonym dla Fundacji, Rada Fundacji może nadać tytuł „Honorowego Członka Rady Fundacji”.

2.Tytuł „Honorowego Członka Rady Fundacji” uprawnia do uczestniczenia w posiedzeniach Rady Fundacji z głosem doradczym.

3.Rada może ustanawiać okolicznościowe dyplomy i odznaki honorowe.

4.Zarząd Fundacji prowadzi rejestr „Honorowych Członków Rady Fundacji.

 

§12

Członka w Radzie Fundacji można odwołać na skutek:

a) skazania na karę pozbawienia praw publicznych,

b) niebrania udziału w więcej niż trzech kolejnych posiedzeniach Rady,

c) decyzji Rady o jej rozwiązaniu,

d) wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, na umotywowany wniosek co najmniej 3 członków Rady lub Zarządu,

e) wykluczenia przez Radę w drodze uchwały podjętej w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów, za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady lub za działanie na szkodę Fundacji.

 

§13

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu;

2) uchwalanie programów działania Fundacji oraz przyjmowanie sprawozdań z ich wykonania;

3) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją lub utworzenia spółki z innym podmiotem;

4) podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu Fundacji, Statutu i likwidacji Fundacji.

 

§14.

1. Zebranie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz na pół roku.

2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji. O terminie i miejscu posiedzenia, członków Rady Fundacji zawiadamia się – faksem nadanym lub pocztą elektroniczną co najmniej dwa tygodnie przed terminem zebrania Rady Fundacji.

3. W zebraniach Rady Fundacji uczestniczy prezes Zarządu Fundacji lub wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji.

 

§ 15.

1. Zebranie Rady Fundacji jest prawomocne w obecności co najmniej połowy jej członków.

2. Głosowania na Zebraniu Rady Fundacji są jawne; uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

 

Zarząd Fundacji

§ 16.

1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe, gospodarcze i społeczne.

2. Zarządu Fundacji składa się z od 1 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu i

powoływany jest przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.

3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.

 

§ 17.

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

 

§ 18.

Zarząd Fundacji przedstawia w terminie do 31 marca coroczne sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły na najbliższym zebraniu Rady Fundacji.

 

III. Działalność gospodarcza

 

§ 19.

1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów

statutowych.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

– 73.11.Z

– 52.48.G

– 85.60.Z

 

§ 20.

1. Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.

§ 21.

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zarządu majątkiem składają osoby wymienione w § 17.

 

 

IV. Postanowienia końcowe

§ 23.

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów pełnego składu Rady Fundacji.

 

§ 24.

W sprawach nieuregulowanych przez przepisy ustawy o fundacjach oraz w niniejszym Statucie rozstrzyga Rada Fundacji lub Zarząd w granicach swego umocowania.

 

*************************************

 


Kategorie