Klaster medyczny - Fundacja Kamienica 1

Klaster medyczny

  • 0

Klaster medyczny

Category : 2011 , Zdrowie

 

 

Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia w Szczecinie przygotowała koncepcję powołania klastra medycznego.

Słowem wstępu wyjaśnić należy, że klaster jest geograficznym skupiskiem wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji w poszczególnych dziedzinach, jednocześnie współdziałających i konkurujących ze sobą (za: Przewodnik dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce, L. Palmen, M. Baron, Warszawa 2011, s. 13.). Klaster tworzą różne podmioty m.in. firmy, instytucje badawczo- rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu, instytucje finansowe, uczelnie wyższe, izby branżowe, organizacje pozarządowe.

Celem powołania klastra medycznego będzie wykorzystanie potencjału różnych podmiotów, działających na rynku województwa zachodniopomorskiego w zakresie szeroko rozumianej działalności medycznej. Idea klastra medycznego opiera się na współdziałaniu środowiska medycznego, funkcjonującego w naszym województwie, a także jego oddziaływaniu na rozwój gospodarczy regionu i kraju, wspomaganiu przedsiębiorczości, podnoszeniu konkurencyjności lokalnego środowiska medycznego oraz reprezentowaniu interesów środowiska, przy czym wskazać należy, iż założeniem klastra nie jest stworzenie konkurencji dla istniejących struktur systemu zdrowotnego.

Klaster medyczny ma łączyć różnorodne podmioty działające w sferze medycznej, tj. przedsiębiorstwa, organizacje, jednostki naukowe, uczelnie wyższe, szkoły medyczne, instytucje otoczenia biznesu, podmioty samorządowe, a w przyszłości również podmioty zagraniczne z obszaru Niemiec i Skandynawii. Jest to związane z podejmowaniem wspólnych działań, mających na celu zlikwidowanie niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej, zarówno w sferze organizacji świadczeń, jak i podnoszenia ich jakości poprzez wdrażanie nowych technologii, procedur, materiałów i leków.  Klaster w swoich założeniach sprowadza się w konsekwencji do zbudowania jakościowo lepszej i bardziej dostępnej opieki zdrowotnej, która wpłynie pozytywnie i zwiększy potencjał zdrowotny społeczeństwa w naszym regionie.

Klaster medyczny będzie miał charakter otwarty i zaprasza do współpracy wszystkich, którzy pragną wykorzystać dotychczas zdobyte doświadczenie do usprawnienia systemu opieki zdrowotnej w naszym regionie.

Podmioty, które wyrażają chęć współpracy przy tworzeniu inicjatywy klastrowej klastra medycznego prosimy o kontakt z koordynatorem projektu – Panem Arkadiuszem Bujasem (e-mail:arkadiusz.bujas@kamienica1.szczecin.pl, tel. 512 039 846).


Kategorie