RODO - Fundacja Kamienica 1

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Kamienica 1 – Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia (dane kontaktowe: al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928, email: kontakt@kamienica1.pl).
 2. Dane są przetwarzane:
   a) w przypadku wysłania zgłoszenia udziału w Akcji „1 % Wspólny Cel” (dalej zwaną: Akcją)- w celu weryfikacji zgłoszenia udziału reprezentowanego przez Pana/Panią podmiotu w Akcji, a po zawarciu porozumienia w ramach tej Akcji, dane są przetwarzane w celu wykonania postanowień umowy zawartej w ramach Akcji z reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem, w tym w szczególności zawarcia umowy darowizny zebranych środków, sporządzania sprawozdań z rozdysponowania środków, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami . Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu zgłoszeniowym (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu) są przetwarzane na podstawie Pana/Pani zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
   b) w przypadku wysłania zapytania dotyczącego Akcji lub działalności Administratora- w celu skontaktowania się z Panem/Panią na Pana prośbę wyrażoną w formularzu zapytania/kontaktowym lub mailowo. Pana/Pani dane osobowe zawarte w formularzu zapytania/kontaktowym lub mailowo (imię, adres email, numer telefonu) są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z podjęciem kontaktu na Pana/Pani żądanie,
   c) w przypadku polubienia, obserwowania strony Administratora na portalu Facebook lub umieszczenia tam komentarza/postu- dane osobowe (imię, nazwisko, wizerunek, i inne umieszczane na profilu jako publiczne) podane przez Pana/Panią mogą być przetwarzane w celu zarządzania stroną Administratora, komunikowania się, informowania o aktywności Administratora, statystycznych, kierowania treści marketingowych oraz budowania społeczności na stronie Administratora na profilu Facebook. Dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Warunki korzystania z portalu Facebook znajdują w regulaminie Facebooka.
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym Akcji lub formularzu zapytania/kontaktowym lub mailu jest dobrowolne, jednak ich niewskazanie uniemożliwia procedowanie zgłoszenia, zawarcie porozumienia w zakresie Akcji lub nawiązanie kontaktu.
 4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane odbiorcom danych takim jak kancelaria prawna, biuro księgowe, podmiot obsługujący stronę na portalu Facebook, portalowi Facebook, Google, informatykowi tj. podmiotom, z których usług korzysta Administrator.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób oparty na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, natomiast w przypadku korzystania ze strony Administratora na profilu Facebook dane mogą być profilowane w celu lepszego kierowania postów/reklam.
 6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres:
   a) w przypadku zgłoszenia udziału w Akcji- do 6 lat od dnia dokonania zgłoszenia udziału w Akcji, chyba, że po dokonaniu zgłoszenia zawarto porozumienie dotyczące Akcji – w takim wypadku dane będą przetwarzane przez okres do 6 lat od dnia rozwiązania porozumienia. Taki okres przetwarzania danych wynika z konieczności ich przetwarzania do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń wynikających z zawartego porozumienia.
   b) w przypadku wysłania zapytania o Akcję- przez okres niezbędny do udzielenia informacji o Akcji nie dłużej niż przez okres 1 roku od dnia ostatniego kontaktu,
   c) w przypadku strony Administratora na portalu Facebook- przez okres prowadzenia strony.
  Koniec okresu retencji danych wskazanych w pkt a) i b) kończy się z ostatnim dniem roku kalendarzowego.
 7. Ma Pan/Pani prawo do skierowania do nas żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, żądania ich przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych oraz ma Pan/Pani również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe udostępniane na portalu Facebook przekazywane są do państwa trzeciego z uwagi na siedzibę portalu/umieszczenie serwerów, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Korzystamy z usług Google w związku z czym dane osobowe przekazywane są do państwa trzeciego z uwagi na siedzibę/umieszczenie serwerów, tj. Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Google Inc. oraz Facebook Inc. przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności.
 9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kategorie