Statut - Fundacja Kamienica 1

Statut

STATUT

 

 

 1. Cele i zadania
 • §1
 1. Fundacja nosi nazwę „Kamienica 1- Fundacja na rzecz rozwoju sztuki i promocji zdrowia”. Fundacja może używać w obrocie medialnym skróconej nazwy „Kamienica  1“.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach, innych ustaw i przepisów wykonawczych oraz niniejszego Statutu.
 3. Terenem działania Fundacji jest Rzeczpospolita Polska i zagranica.
 4. Siedzibą Fundacji jest miasto Szczecin.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 6. Fundacja może używać pieczęci z danymi identyfikacyjnymi Fundację oraz posługiwać się charakterystycznymi znakami audiowizualnymi, w szczególności znakiem graficznym.
 • §2
 1. Celem Fundacji jest:
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.
 1. Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:
 • upowszechnianie kultury i sztuki;
 • wspieranie i promowanie zawodowej i amatorskiej działalności twórczej, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej a także dzieł polskiego design w kraju i zagranicą;
 • propagowanie twórczych dokonań artystów i twórców w kraju i poza jego granicami;
 • promowanie młodych twórców w kraju i za granica;
 • inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej na terenie Polski i poza granicami;
 • wspomaganie inicjatyw artystycznych i twórczych służących nauce, oświacie, edukacji artystów i twórców tworzących na terenie Polski i poza jej granicami;
 • inicjowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i sportowych służących aktywizacji życia społecznego;
 • wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych, w szczególności zapewniających dostęp do kultury osobom starszym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej;
 • wspieranie działań szkoleniowych, edukacyjnych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 • wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie
i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem lub dyskryminacją;
 • upowszechnianie, inicjowanie, wspieranie promowanie działań szkoleniowych, edukacyjnych, przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji
i kultury fizycznej;
 • organizowanie działań, imprez, wydarzeń, eventów w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;
 • organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie, promowanie, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • inicjowanie, współdziałanie, promowanie działalności wspomagającej rozwój IT, techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej w szczególności przeprowadzanie badań, ekspertyz, analiz;
 • inicjowanie, wspomaganie działań mających na celu promowanie, upowszechnianie, rozwój startup`ów jak również noowczesnych i innowacyjnych form rozwoju gospodarczego i społecznego;
 • inicjowanie, promowanie, poradnictwo, współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy w szczególności z zakresu zagadnień prawnych, gospodarczych, społecznych i innych;
 • budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji;
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • animacja społeczności lokalnej;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • organizowanie wymian międzynarodowych wraz z nawiązaniem współpracy i wymianą doświadczeń z partnerami zagranicznymi;
 • wspieranie działań związanych z promowaniem świadomości proeuropejskiej oraz wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez działalność informacyjno- edukacyjną, współpracę euroregionalną, doradztwo, popieranie i wspieranie inicjatyw popularyzujących ideę integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej;
 • wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami oraz współpraca z innymi podmiotami
o podobnych celach działania;
 • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i sektorem gospodarczym w statutowym zakresie;
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej;
 • wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego;
 • działalność wydawnicza i producencka w statutowym zakresie;
 • podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celu Fundacji.
 • §3
 1. Majątek Fundacji stanowią składniki majątkowe wymienione w oświadczeniu o ustanowieniu Fundacji, a także środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.
 2. W razie likwidacji Fundacji jej majątek przeznaczony zostaje na cele wymienione w § 2.
 • §4
 1. Dochodami Fundacji są w szczególności:
 • subwencje, darowizny, spadki i zapisy;
 • odsetki od lokat kapitału;
 • wpływy z działalności gospodarczej,
 • dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
 • inne dochody.
 1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
 • §5

Fundacja może ustanawiać odznaki, tytuły, nagrody i wyróżnienia związane z Fundacją i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 • §6

Fundacja prowadzi działalność statutową w formach przewidzianych w § 2 ust. 2 Statutu na 2 podstawie planów oraz programów merytorycznych i finansowych przygotowywanych przez Zarząd.

 

 1. Organy Fundacji

 

 • §7

Organami Fundacji są:

 • Rada Fundacji,
 • Zarząd Fundacji.

Rada Fundacji

 • §8
 1. Rada Fundacji jest najwyższym organem Fundacji sprawującym nadzór
i kontrolę nad jej działalnością
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób i jest wybierana na pięcioletnią kadencję.
 3. Funkcję członka Rady Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 • §9
 1. Członków pierwszego składu Rady Fundacji powołuje Fundator. Następnych członków Rady Fundacji na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady Fundacji, powołuje swą decyzją Rada Fundacji.
 2. Mandat członka Rady Fundacji wygasa z chwilą jego odwołania, zrzeczenia się mandatu, śmierci.
 3. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Fundacji z członkostwem w Zarządzie.
 4. Członkowie Rady Fundacji:
 • nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
 • nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 • mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
 • §10

Rada Fundacji powołuje spośród swojego grona Przewodniczącego Rady Fundacji.

 • §11
 1. Członka w Radzie Fundacji można odwołać na skutek:
 • skazania na karę pozbawienia praw publicznych lub skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • niebrania udziału w więcej niż trzech kolejnych Zebraniach Rady Fundacji,
 • decyzji Rady o jej rozwiązaniu,
 • odwołania przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, na umotywowany wniosek co najmniej 2 członków Rady lub Zarządu,
 • odowłanie przez Radę Fundacji w drodze uchwały podjętej, w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, za zachowanie godzące w dobre imię członka Rady lub za działanie na szkodę Fundacji.
 1. Mandat członka Rady Fundacji wygasa w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
 2. Członek Rady Fundacji może zostać delegowany do pełnienia funkcji Członka Zarządu. W takim przypadku Członek Rady Fundacji zostaje odwołany z Rady Fundacji.
 • §12

Do wyłącznych kompetencji Rady Fundacji należy:

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji, w tym Prezesa
i Wiceprezesa Zarządu;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Fundacji;
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia z inną fundacją lub utworzenia spółki z innym podmiotem;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany celu Fundacji, Statutu i likwidacji Fundacji.
 • §13
 1. Zebranie Rady Fundacji odbywa się nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Zebranie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji lub Zarząd Fundacji. O terminie i miejscu posiedzenia, członków Rady Fundacji zawiadamia się – pisemnie lub pocztą elektroniczną co najmniej tydzień przed planowanym terminem Zebrania Rady Fundacji.
 3. Zebranie Rady Fundacji może odbyć się bez formalnego zawiadomienia,
o którym mowa w ust. 2, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji obecni są na Zebraniu Rady Fundacjij i nikt z obecnych członków Rady Fundacji nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się Zebrania Rady Fundacji w tym trybie.
 4. Zebranie Rady Fundacji mogą się odbywać przy użyciu środków porozumienia się na odległość, w tym mieć formę telekonferencji.
 5. W zebraniach Rady Fundacji może uczestniczyć Prezes Zarządu Fundacji lub wskazany przez niego członek Zarządu Fundacji.
 • §14
 1. Zebranie Rady Fundacji jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że na Zebraniu obecna jest co najmniej połowa jej członków.
 2. Głosowania na Zebraniu Rady Fundacji są jawne. Uchwały podejmuje się zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej.

 

Zarząd Fundacji

 • §15
 1. Zarząd Fundacji kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz oraz odpowiada za jej wyniki finansowe, gospodarcze i społeczne.
 2. Zarząd składa się z członków Zarządu w liczbie od 1 do 5 i powoływany jest przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członek Zarządu nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Funkcję członka Zarządu Fundacji można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 6. Mandat członka Zarządu wygasa w przypadku złożenia członkowi Rady Fundacji pisemnej rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
 • §16
 1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu w miarę potrzeb.
 2. Posiedzenie jest ważne jeżeli jest na nim obecna co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.
 3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.
 • §17

Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Fundacji upoważniony jest każdy z członków Zarządu samodzielnie.

III. Rodzaje działalności Fundacji

 • §18
 1. Fundacja prowadzi działalność:
 • obligatoryjnie- statutową, która może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego,
 • fakultatywnie- gospodarczą.
 1. Fundacja realizuje swoje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego w zakresie wskazanym w § 2 ust. 2 Statutu (według PKD 2007):
 • 11.Z Wydawania książek,
 • 19.Z Pozostała działalność wydawnicza,
 • 14.Z Działalność związana z projekcją filmów,
 • 20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
 • 12.Z Działalność portali internetowych,
 • 10.Z Działalność prawnicza,
 • 20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
 • 19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 • 20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
 • 20.Z Działalność fotograficzna,
 • 21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 12.Z Działalność organizatorów turystyki,
 • 90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 • 51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
 • 52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
 • 59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 • 90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 • 01.Z Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
 • 02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
 • 03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza,
 • 11.Z Działalność obiektów sportowych,
 • 13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
 • 19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,
 • 21.Z Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
 • 29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
 • 11.Z Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców,
 • 12.Z Działalność organizacji profesjonalnych,
 • 99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
 • §19
 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych, a uzyskany z tego tytułu dochód przeznaczony może być wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie (według PKD 2007):

– 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.

 • §20

Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje Zarząd Fundacji.

 • §21

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w zakresie zarządu majątkiem składają osoby wymienione w § 16.

 

 1. Postanowienia końcowe
 • §22

Zabronione jest dokonywanie przez Fundację następujących czynności:

 • udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywanie majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
 • wykorzystywanie majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego;
 • zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

 • §23

Zmiana Statutu i likwidacja Fundacji wymaga uchwały podjętej większością 2/3 głosów pełnego składu Rady Fundacji.

 • §24

 

W sprawach nieuregulowanych przez przepisy ustawy o fundacjach, inne przepisy powszechnie obowiązujące lub niniejszy Statut rozstrzyga Rada Fundacji lub Zarząd w granicach swego umocowania.

 

*************************************


Kategorie