Misja i cele

Misją organizacji jest podejmowanie działań mających na celu rozwój społeczeństwa i profesjonalizację trzeciego sektora.

 

 

Celem Fundacji jest:

 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
 • działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • działalność charytatywna;
 • działalność w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
 • działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia;
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • działalność w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
 • działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
 • działalność w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
 • działalność w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
 • działalność w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • działalność w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
 • działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 • działalność w zakresie obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności;
 • działalność w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • działalność w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
 • działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu;
 • działalność w zakresie pomocy Polonii i Polakom za granicą;
 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • działalność w zakresie promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
 • działalność w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 tej ustawy.

 

 

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności przez:

 • upowszechnianie kultury i sztuki;
 • wspieranie i promowanie zawodowej i amatorskiej działalności twórczej, zarówno indywidualnej, jak i zespołowej, a także dzieł polskiego design w kraju i zagranicą;
 • propagowanie twórczych dokonań artystów i twórców w kraju i poza jego granicami;
 • promowanie młodych twórców w kraju i za granica;
 • inicjowanie, wspieranie i promowanie działalności edukacyjnej, naukowej, oświatowej i kulturalnej na terenie Polski i poza granicami;
 • wspomaganie inicjatyw artystycznych i twórczych służących nauce, oświacie, edukacji artystów i twórców tworzących na terenie Polski i poza jej granicami;
 • inicjowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturalnych i sportowych służących aktywizacji życia społecznego;
 • wspieranie działań szkoleniowych i edukacyjnych, w szczególności zapewniających dostęp do kultury osobom starszym oraz działań wyrównujących szanse dzieci i młodzieży szkolnej;
 • wspieranie działań szkoleniowych, edukacyjnych, inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć z zakresu ochrony i promocji zdrowia;
 • wspomaganie działań i inicjatyw służących poprawie i ochronie zdrowia oraz działań na rzecz zdrowego stylu życia, braku przemocy w rodzinie
i społeczeństwie, jak również wielopłaszczyznowej aktywności sportowej w przyjaznym człowiekowi środowisku, a zwłaszcza osobom zagrożonym wykluczeniem lub dyskryminacją;
 • upowszechnianie, inicjowanie, wspieranie promowanie działań szkoleniowych, edukacyjnych, przedsięwzięć z zakresu sportu, rekreacji
i kultury fizycznej;
 • organizowanie działań, imprez, wydarzeń, eventów w statutowym zakresie w tym organizowanie konferencji naukowych i popularno-naukowych, seminariów, szkoleń, wymian, konkursów, festiwali, warsztatów, dyskusji, prezentacji, ekspozycji, spotkań i obozów edukacyjnych na niwie lokalnej, krajowej i międzynarodowej;
 • organizowanie i wspomaganie wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • inicjowanie, promowanie, działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
 • inicjowanie, współdziałanie, promowanie działalności wspomagającej rozwój IT, techniki, wynalazczości, innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • prowadzenie i wspomaganie działalności badawczej w szczególności przeprowadzanie badań, ekspertyz, analiz;
 • inicjowanie, wspomaganie działań mających na celu promowanie, upowszechnianie, rozwój startup`ów jak również nowoczesnych i innowacyjnych form rozwoju gospodarczego i społecznego;
 • inicjowanie, promowanie, poradnictwo, współdziałanie w przedsięwzięciach mających na celu popularyzację wiedzy w szczególności z zakresu zagadnień prawnych, gospodarczych, społecznych i innych;
 • budowanie społeczeństwa opartego na wiedzy i innowacji;
 • promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej, w szczególności osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
 • animacja społeczności lokalnej;
 • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
 • organizowanie wymian międzynarodowych wraz z nawiązaniem współpracy i wymianą doświadczeń z partnerami zagranicznymi;
 • wspieranie działań związanych z promowaniem świadomości proeuropejskiej oraz wspieranie procesu integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej poprzez działalność informacyjno- edukacyjną, współpracę euroregionalną, doradztwo, popieranie i wspieranie inicjatyw popularyzujących ideę integracji europejskiej i współpracy ponadnarodowej;
 • wspieranie stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji działających na terenie Polski i poza jej granicami oraz współpraca z innymi podmiotami o podobnych celach działania;
 • współpraca z władzami samorządowymi, rządowymi i sektorem gospodarczym w statutowym zakresie;
 • rewitalizacja przestrzeni miejskiej;
 • wspieranie działań związanych z ochroną dziedzictwa narodowego;
 • działalność wydawnicza i producencka w statutowym zakresie;

podejmowanie wszelkich innych działań zmierzających do urzeczywistnienia celu Fundacji.


Kategorie