Regulamin przekazania darowizny

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

(DAROWIZN PRZEKAZYWANYCH ZA POMOCĄ WPLACAM.NGO.PL)

 

 • 1. Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 • „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://kamienica1.pl/
 • „Usługodawca” – Kamienica 1 – Fundacja Na Rzecz Rozwoju Sztuki i Promocji Zdrowia, Al. Wojska Polskiego 90, 70-482 Szczecin, KRS: 0000377928
 • „Regulamin” – niniejszy Regulamin.
 • „Użytkownik” – podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z usług świadczonych w Serwisie przez Usługodawcę, który zaakceptował Regulamin;
 • „Serwis pośrednictwa finansowego” – PayU S.A., dostawca usług płatniczych wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 • „Darowizna” – środki pieniężne przekazane przez Użytkownika na rzecz Usługodawcy na realizację jego działalności statutowej (celów statutowych).

 

 • 2. Postanowienia ogólne

 

 • Celem usługi jest zbiórka środków pieniężnych na cele statutowe Usługodawcy.
 • Każdy Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem.
 • Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie do przestrzegania zasad Regulaminu.
 • Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez umieszczenie go na stronie internetowej.
 • Użytkownik oświadcza, że rozumie, iż przekazanie Darowizny wyczerpuje przesłanki umowy, o której mowa w art. 888 Kodeksu cywilnego, to jest umowy darowizny, która polega na bezpłatnym świadczeniu na rzecz Usługodawcy kosztem majątku Użytkownika.
 • Użytkownik oświadcza, że wie, iż w momencie dokonana przelewu ziszczają się przesłanki, o których mowa w art. 890 § 1 zd. drugie Kodeksu cywilnego, który stwierdza że wykonana darowizna jest ważna niezależnie od formy czynności prawnej.

 

 

 • 3. Warunki korzystania z Serwisu

 

 • W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania się, niezbędne jest łącznie:
 1. połączenie z siecią Internet;
 2. posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
 3. korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
 4. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
 • Spełnienie niektórych wymagań technicznych określonych w § 3 ust. 1. może wiązać się
  z koniecznością poniesienia opłat, w szczególności uzyskanie dostępu do sieci Internet. Wszystkie koszty związane ze spełnieniem wymagań technicznych obciążają Użytkownika.
 • Korzystanie z usług świadczonych w ramach Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

 • 4. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną
 • Umowa zostaje zawarta z chwilą skorzystania z Serwisu. Do wykonania umowy konieczne jest posiadanie konta w Serwisie pośrednictwa finansowego.
 • Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 • Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu wiąże się z zagrożeniami charakterystycznymi dla usług świadczonych drogą elektroniczną, w szczególności możliwością zainstalowania szkodliwego oprogramowania przez osoby trzecie, wyłudzenia haseł lub próby innej aktywności mającej na celu przejęcie kontroli nad tożsamością Użytkownika. Jednocześnie Usługodawca informuje, że podjął wszystkie niezbędne kroki do zminimalizowania wyżej wymienionych zagrożeń.

 

 

 • 5. Usługi

 

Usługodawca świadczy na podstawie niniejszego Regulaminu na rzecz Użytkowników usługę umożliwiającą, za pośrednictwem Serwisu pośrednictwa finansowego, przekazywanie Darowizn na cele statutowe działalności Usługodawcy.

 

 • 6. Opłaty

 

Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnej prowizji ani innych dodatkowych opłat od wpłat Darowizn.

 

 • 7. Dane osobowe

 

1) Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Przekazanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o przekazaniu Darowizny korzystając z Serwisu, w zakresie, w jakim jest to niezbędne do przekazania Darowizny na cele statutowe Usługodawcy.

2) Dane osobowe będą wykorzystywane przez Usługodawcę wyłącznie w celu właściwego wykonania usługi w zgodzie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

3) Dane osobowe przetwarzane przez Usługodawcę obejmują: imię, nazwisko i adres e-mail, a także dane Użytkownika:

 1. przekazane przez Serwis pośrednictwa finansowego Usługodawcy w związku z wpłatą na rachunek Usługodawcy kwoty Darowizny;
 2. adresowe (jeśli Użytkownik je przekazał).

4) Dane osobowe Użytkownika nie będą w żaden sposób dostępne dla innych Użytkowników Serwisu.

5) Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

 

 • 8. Reklamacje

 

 • Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu, a także wykonaniem usług przez Usługodawcę.
 • Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: kontakt@kamienica1.pl lub w formie pisemnej na adres Usługodawcy.
 • Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres e-mail wskazany w reklamacji, lub, jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres e-mail wskazany w piśmie.
 • Usługodawca informuje, że reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Serwisu, w tym świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te osoby trzecie na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te osoby.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Serwisu pośrednictwa finansowego.
 • Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu pozasądowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR), z której może skorzystać Usługobiorca.

 

 • 9. Usunięcie danych, wypowiedzenie i rozwiązanie umowy

 

1) Użytkownik ma prawo zażądać od Usługodawcy usunięcia swoich danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej w treści takie żądanie na adres kontakt@kamienica1.pl z adresu podanego w trakcie rejestracji w Serwisie, a Usługodawca ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie dane usunąć.

2) Żądanie usunięcia danych jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy wiążącej Użytkownika z Usługodawcą.

3) Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Usługodawcę żądania, o którym
mowa w ust. 1.

4) Usługodawca może wypowiedzieć umowę z Użytkownikiem i usunąć jego dane w przypadku, gdy Użytkownik naruszy postanowienia niniejszego Regulaminu lub w związku z korzystaniem z Serwisu naruszy powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

5) O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie §9 ust. 4, Użytkownik zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Użytkownik podał wypełniając formularz w Serwisie.

 

 • 10. Zmiany Regulaminu

 

1) Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.

2) Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.

 

 • 11. Postanowienia końcowe

 

1) Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej Serwisu.

2) Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Serwisu w formie umożliwiającej jego odtwarzanie i utrwalanie, a także w siedzibie Usługodawcy.


Kategorie